Algemene voorwaarden Aannemersbedrijf AVE

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en tussen de vennootschap onder firma "Aannemersbedrijf AVE" en de hierna verder te noemen koper en/of opdrachtgever, waarbij aannemersbedrijf AVE zaken en/of onderdelen van zaken verder te noemen diensten (en/of gedeelte van diensten) verder te noemen "Diensten", aan/voor de koper/opdrachtgever verricht, ook indien deze Zaken en Diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

Artikel 2

Alle aanbiedingen zijdens aannemersbedrijf AVE, hoe dan ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt tot eerst tot stand door schriftelijke bevestiging en ondertekening van aannemersbedrijf AVE.

Artikel 3 — Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van aannemersbedrijf AVE zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien producten of werkzaamheden waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De werkzaamheden omvatten, gevelwerken, gevelreiniging, hakken en slijpen van componenten en vervaardiging van betonreparaties, metselwerk, ook voegwerken, coördineren, calculeren, onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan muren in de ruimste zin des woord.
 3. Aannemersbedrijf AVE kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is aannemersbedrijf AVE daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij aannemersbedrijf AVE anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht aannemersbedrijf AVE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  Prijzen van aannemersbedrijf AVE staan vast tot 30 dagen na offertedatum, tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 4 — Opdrachten

 1. Aannemersbedrijf AVE draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgelegd in een opdrachtformulier.
 2. Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden met:
  • een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk
  • de prijs van het werk
  • de betalingswijze
  • verwijderen van afval
 3. De opdrachtgever en aannemersbedrijf AVE kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden:
  • vaste prijs
   van een vaste prijs kan bij de eindafrekening worden afgeweken op grond van een bepaling in deze voorwaarden;
  • regie
   bij regie komen opdrachtgever en aannemersbedrijf AVE overeen dat de gemaakte kosten van aannemersbedrijf AVE worden vergoed; tevoren wordt het uurtarief van € 100,00 vastgesteld en zo mogelijk ook de andere kosten; bij iedere afrekening maakt aannemersbedrijf AVE een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben en/of het vervoeren van eventueel restafval. Bij regie kan desgewenst een richtprijs worden afgegeven. Een richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.
 4. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk.
 5. Aannemersbedrijf AVE draagt er zorg voor dat deze voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5 — Wijzigingen van de opdracht

Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij aannemersbedrijf AVE er voor zorg draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.

Artikel 6 — Complicaties

 1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet aannemersbedrijf AVE hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
 2. Indien aannemersbedrijf AVE de opdrachtgever niet kan bereiken, dient aannemersbedrijf AVE het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten, die aannemersbedrijf AVE moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
 4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 7 — Overmacht

 1. Aannemersbedrijf AVE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop aannemersbedrijf AVE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor aannemersbedrijf AVE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Aannemersbedrijf AVE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat aannemersbedrijf AVE zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Aannemersbedrijf AVE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien aannemersbedrijf AVE ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is aannemersbedrijf AVE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 — Annulering

Bij annulering na het sluiten van de overeenkomst is opdrachtgever 20% van de aanneemsom verschuldigd. Onverminderd de vorige zin zijn tenminste de door aannemersbedrijf AVE reeds gemaakte kosten (onder meer inzake planning, materiaal en reeds gewerkte uren) verschuldigd.

Artikel 9 — Verplichtingen van Aannemersbedrijf AVE

 1. Aannemersbedrijf AVE staat er voor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke werkwijzen.
 2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal aannemersbedrijf AVE, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
 3. Aannemersbedrijf AVE neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 4. Aannemersbedrijf AVE is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Aannemersbedrijf AVE deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
  • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die eventueel door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  • een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan aannemersbedrijf AVE openbaren en aannemersbedrijf AVE ter zake deskundig moet worden geacht.
  • Aannemersbedrijf AVE doet zijn prijsbepaling aan de hand van het te repareren object, vernieuwing of passend in de eventueel gedane inspectie tenzij anders aangegeven en schriftelijk is vastgelegd.
 5. Indien aannemersbedrijf AVE één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.

Artikel 10 — Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en eventuele hulpmiddelen én voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
 2. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat aannemersbedrijf AVE zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten indien en voor zover mogelijk op een lege werkvloer.
 3. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
 4. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de waarschuwingsplicht van aannemersbedrijf AVE op grond van artikel 6 lid 1/4.
 5. De opdrachtgever vrijwaart aannemersbedrijf AVE voor eventuele afspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan aannemersbedrijf AVE toerekenbaar is. Indien aannemersbedrijf AVE uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden aannemersbedrijf AVE zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is aannemersbedrijf AVE, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van aannemersbedrijf AVE en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 Oplevering

 1. Na voltooiing van het werk nodigt aannemersbedrijf AVE de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
 2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door aannemersbedrijf AVE dienen te worden hersteld, zal aannemersbedrijf AVE deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van aannemersbedrijf AVE vallen.

Artikel 12 — Betaling

Partijen kunnen betaling in termijnen overeenkomen, waaronder betaling van een deel van de totale overeengekomen aanneemsom vooraf. De betaling dient uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening plaats te vinden. Tenzij anders overeengekomen hanteert aannemersbedrijf AVE de volgende facturatieschema;

Artikel 13 — Eindafrekening

 1. Aannemersbedrijf AVE zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.
 2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals eventueel gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.).
 3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer- en/of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
 4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
 5. Alle betalingen dienen binnen 4 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 14 — Opschorting van de betaling

 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft aannemersbedrijf AVE het recht een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 15 — Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Bij aanmaning door aannemersbedrijf AVE is de opdrachtgever redelijke aanmaningskosten verschuldigd, van ten minste € 25,00.
 2. Over betaling die niet tijdig is verricht, kan aannemersbedrijf AVE rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 10 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente bedraagt 1,5% per maand.
 3. Aannemersbedrijf AVE is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. De incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom en dienen betaald te worden door de opdrachtgever.

Artikel 16 — Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door aannemersbedrijf AVE in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van aannemersbedrijf AVE totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met aannemersbedrijf AVE gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door aannemersbedrijf AVE geleverde zaken, die ingevolge lid 1, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van aannemersbedrijf AVE veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverd zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om aannemersbedrijf AVE daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan aannemersbedrijf AVE ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is aannemersbedrijf AVE gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens aannemersbedrijf AVE bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval aannemersbedrijf AVE zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan aannemersbedrijf AVE en door aannemersbedrijf AVE aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van aannemersbedrijf AVE zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 17 — Garantie

 1. Aannemersbedrijf AVE garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van twee weken vanaf de oplevering kosteloos verholpen zullen worden, indien opdrachtgever aantoont dat het gebrek een gevolg is van het werk van aannemersbedrijf AVE. Het voorgaande laat onverlet dat aannemersbedrijf AVE ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan.
 2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de ondernemer zijn meegedeeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijk toestemming van aannemersbedrijf AVE, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar aannemersbedrijf AVE geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weeromstandigheden (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

Artikel 18 — Aansprakelijkheid

 1. Indien aannemersbedrijf AVE aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Aannemersbedrijf AVE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat aannemersbedrijf AVE is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Aannemersbedrijf AVE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van aannemersbedrijf AVE aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan aannemersbedrijf AVE toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Aannemersbedrijf AVE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 6. Indien aannemersbedrijf AVE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van aannemersbedrijf AVE beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waar de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van aannemersbedrijf AVE is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar Nationale Nederlanden met polis nummer 340-21498113 01 in voorkomend geval.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van aannemersbedrijf AVE of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 19 — Intellectuele eigendom

 1. Aannemersbedrijf AVE behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Aannemersbedrijf AVE heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 20 — Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aannemersbedrijf AVE partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter te ‘s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft aannemersbedrijf AVE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 — Afwijking

 1. Afwijking van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijk toestemming van aannemersbedrijf AVE.

Artikel 25 — Conversie

 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de afnemer en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. 27273156